VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Objednávání zboží

Objednat zboží může občan i podnikatel prostřednictvím internetového obchodu. Obchodovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které mají způsobilost k těmto právním úkonům. Nezletilý může uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu přiměřeném jeho věku. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Zákonní zástupci odpovídají za jednání nezletilého a za škody, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s jednáním nezletilého. Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. Objednávat zboží za podnikatele - právnickou osobu mohou pouze osoby k tomu zmocněné. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je zboží dlouhodobě nedostupné. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění. Prodávající může zrušit objednávku, změní-li se výrazně kupní cena a mezi Prodávajícím a Zákazníkem nedojde k dohodě o změně kupní ceny. Nedojde-li k dohodě o změně kupní ceny pouze u jednoho zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká tohoto zboží.

Dodací lhůty

Nabízené zboží je ve skladu Prodávajícího a je expedováno k přepravci dle druhu položky od 1-4 pracovních dnů od objednávky, případně je termín dodání dohodnut jinak. 100% objednaných položek se jedná o zakázkovou výrobu, doporučujeme se vždy raději informovat na konkrétní termín dodání dle aktuální vytíženosti ve výrobě. V případě dodání zboží přepravcem se lhůta prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné na dopravu zboží k zákazníkovi. Toto se nevztahuje na osobní odběry. Dopravu zajišťujeme pomocí přepravců: PPL, DHL, Česká pošta, Vlastní doprava, osobní odběry.

Dodání zboží

Zboží lze dodat na adresu Zákazníka - Poštovné je účtováno za každou objednávku bez ohledu na množství objednaného zboží. Cena poštovného je připočítána k ceně zásilky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu. Způsob dodání zboží musí být vždy uveden v objednávce Zákazníka.

Reklamace

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád. Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, ICQ a e-shopu, kdy je kupní smlouva uzavřena některým z prostředků komunikace na dálku. Tento článek se nevztahuje na obchodní vztahy mezi Prodávajícím a podnikateli! Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může realizovat své právo vrácením zboží doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Prodávající se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Pokud došlo ke snížení hodnoty vraceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Zákazník povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vracenou kupní cenu. Kupní cena je Zákazníkovi vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vraceného zboží. Pokud bylo zboží zákazníkovi zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá Zákazník právo na náhradu nákladů na přepravu. Zboží poškozené Zákazníkem či zboží nekompletní nelze vrátit. Nekompletnost zboží dodávaného prostřednictvím přepravce nebo jeho poškození při přepravě řeší Reklamační řád. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je při jeho rozbalení zničen nebo poškozen tak, že je již nepoužitelný, má Prodávající právo na náhradu za znehodnocení zboží, které je způsobeno tím, že již toto zboží nemůže prodat za stejnou cenu jako zboží v originálním obalu. Znehodnocením je rozdíl mezi cenou, za kterou je zboží prodejné jako použité a cenou, za kterou bylo zboží prodáno v originálním obalu.

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů;
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Další případy odstoupení od smlouvy

U zakázkové výroby, kdy je zboží vyráběno na zakázku nelze odstoupit od objednávky. V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Toto se nevztahuje u dohodnutých zakázek, kdy zpoždění vznikne ze strany objednatele na základě – pozdní korekce – odsouhlasení náhledu apod. – u položek, kde je to vyžadováno, či u zboží závislé na dodání konkrétních podkladů nutných pro výrobu (např. textové podklady pro svatební oznámení, změnu počtu kusů – jejich navýšení, nedodání loga apodú. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že Zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost.

Zrušení smlouvy dohodou

Tento článek se vztahuje na smluvní vztahy uzavřené s občany i na smluvní vztahy s podnikateli. V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvy odstoupit pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že Zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu, jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu. Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde: o zboží upravené dle jeho přání, o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, jejichž obal byl porušen, o noviny, periodika a časopisy.


Novinky

Momentálně nenabízíme žádné novinky

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy